Vladimir Lyashchenko, n.a., Chamonix Bagjump Start: 10:57