Alexey Korotkiy, March 20, 2019, Rosa Khutor Skimovie Start: 13:12   Time: 00:18.77