Alexey Korotkiy, March 20, 2019, Rosa Khutor Skimovie Start: 12:42   Time: 00:18.90