Alexey Korotkiy, March 20, 2019, Rosa Khutor Skimovie Start: 14:08   Time: 00:18.56