Alexey Korotkiy, March 20, 2019, Rosa Khutor Skimovie Start: 12:54   Time: 00:21.23