Alexey Korotkiy, March 10, 2019, Rosa Khutor Skimovie Start: 15:12   Time: 00:20.44