Alexey Korotkiy, March 10, 2019, Rosa Khutor Skimovie Start: 14:55   Time: 00:20.84