Thomas Barothy, November 28, 2021, Zermatt Skimovie Start: 11:24   Time: 00:29.78