Poppy Smyth, November 29, 2021, Gornergrat Photopoint Start: 12:51