Kelly Tseng, May 17, 2022, Gornergrat Photopoint Start: 11:49