Stefan m. Seydel, December 18, 2020, Bergbahnen Disentis 3,443 vert.m., 33 downhill distance, 13 lifts, 316 minutes fun
3,443 vert.m.
DEC 18
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 10:55 Luftseilbahn Ciaschavedra 636 2059 06:00
2. 11:22 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
3. 11:42 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
4. 12:00 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
5. 12:17 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
6. 13:09 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
7. 13:34 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
8. 14:27 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
9. 14:40 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
10. 14:53 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
11. 15:06 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
12. 15:47 Sesselbahn Gendusas 313 1260 04:30
13. 16:05 Luftseilbahn Ciaschavedra TF -636 2059 06:00
Print-View