Anthony TELLE, April 20, 2021, Zermatt Skimovie Start: 12:05   Time: 00:24.47