Vladimir Lyashchenko, n.a., Chamonix Bagjump Start: 11:30