vlyashchenko, March 20, 2017, Chamonix Bagjump Start: 11:30