Anthony TELLE, April 20, 2021, Zermatt Skimovie Start: 11:38   Time: 00:24.45