Anthony TELLE, April 20, 2021, Zermatt Skimovie Start: 15:25   Time: 00:24.52