X Y, May 01, 2022, Zermatt Skimovie Start: 13:12   Time: 00:24.41
0:24.41