X Y, May 01, 2022, Zermatt Skimovie Start: 15:29   Time: 00:21.11
X Y 12.
0:21.11