Reutskaya Elizaveta, March 29, 2023, Kitzbühel Start: 15:18