Muhammed Razal Konhanam Kuzhi, February 11, 2023, Golm Start: 15:41