Sara Pavoni, August 31, 2023, Sass Pordoi Start: 15:35