monp116, February 12, 2020, Donovaly 2,724 vert.m., 20 downhill distance, 21 lifts, 415 minutes fun
2,724 vert.m.
FEB 12
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:38 Telemix Nová hoľa 447 1312 07:00
2. 09:58 Telemix Nová hoľa 447 1312 07:00
3. 10:59 Dvojča II 100 580 05:00
4. 11:16 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
5. 11:28 Dvojča II 100 580 05:00
6. 11:42 Dvojča II 100 580 05:00
7. 11:50 Dvojča II 100 580 05:00
8. 11:58 Dvojča II 100 580 05:00
9. 12:14 Bistro 40 243 02:00
10. 14:17 Dvojča II 100 580 05:00
11. 14:28 Dvojča II 100 580 05:00
12. 14:38 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
13. 14:51 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
14. 15:03 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
15. 15:14 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
16. 15:26 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
17. 15:37 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
18. 15:48 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
19. 15:58 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
20. 16:08 Buly Expres Záhradište 105 646 05:00
21. 16:28 Približovací I 40 290 02:00
Print-View